Beginselverklaring

Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind,

toekomstbestendige Brabantse dorpen in een verstedelijkte omgeving.

Inleiding

Als plaatselijke politieke groepering zonder “ideologische veren” is het zowel voor de leden onderling als voor de Nuenense burgers van belang uit te spreken waar we voor staan en hoe we ons tot elkaar en tot de burgers willen verhouden. In deze verklaring maken we onze uitgangspunten duidelijk aan de hand van vijf begrippen: Nuenen, Brabant, dorp, verstedelijkte omgeving en toekomstbestendigheid. Op die manier hopen we op een overzichtelijke en beknopte manier de waarden te kunnen toelichten van waaruit W70 plaatselijke politiek bedrijft. Zo willen we duidelijk maken met “welke bril” op W70 belangen zowel van individuele burgers als van inwoners collectief weegt. Wij kijken daarbij naar het verleden maar meer nog naar de toekomst.

Nuenen

Nuenen, een plaats (wat in deze paragrafen wordt verwoord geldt onverkort ook voor de kerkdorpen) met historie, in prehistorische tijden al bewoond, in 1300 als gemeente erkend. Die geschiedenis is deel van onze identiteit. Documenten, verhalen en historische plekken dienen te worden gekoesterd en behouden. De gemeentelijke overheid dient dat als aandachtspunt en waar nodig als taak te beschouwen. Het eigen karakter moet geaccentueerd blijven door robuuste groene zones tussen de kerkdorpen. 

Brabant

Gemoedelijk, gezellig, gastvrij, informeel. Wij zijn geneigd tot samenwerking, niet tot het op de spits drijven van tegenstellingen. Wij zijn laagdrempelig toegankelijk voor elkaar en onze burgers zonder onderscheid des persoons. Wij vertrouwen elkaar en onze burgers en betrekken ze bij de besluitvorming. Wij gebruiken geen onnodig ingewikkeld jargon. Regels zijn er voor mensen, mensen niet voor regels. De gemeente moet publiek-private samenwerking opzoeken om de gevolgen van de vergrijzende samenleving op te vangen. Mensen, die omwille van geweld, discriminatie een veilig heenkomen hebben moeten zoeken zijn welkom bij ons. Wij spannen ons in om hen een nieuwe toekomst te kunnen laten opbouwen. 

Voor W70 betekent dit dat belangen en noden van individuen worden gehoord en zorgvuldig gewogen, bij oplossingen wordt maatwerk gezocht. In de partij moet er respect voor de mening van alle leden zijn en ruimte voor de fractie om, binnen de kaders die deze beginselverklaring stelt, in de gemeenteraad politiek te bedrijven.

Voor W70 geldt het koesteren van de eigen historie. Voortgekomen uit de in 1946 opgerichte  arbeidersfractie in de naoorlogse gemeenteraad, zit solidariteit met diegenen die in onze samenleving niet kunnen meekomen in de genen van onze groepering.

Dorp

Kleinschalig, overzichtelijk, gekend zijn. In ons uit de kluiten gewassen dorp kennen we elkaar niet meer allemaal. Er zijn echter volop ontmoetingsmogelijkheden binnen allerlei verenigingen en accommodaties. Daar worden mensen gekend, kleinschalig en overzichtelijk. Daar oefenen vrijwilligers hun uiterst belangrijke werk uit. In ons dorp dragen we zorg voor elkaar. Iedereen mag meedoen en wordt daartoe gestimuleerd. De gemeente heeft oog voor het weefsel van de samenleving, spoort lacunes op en neemt waar nodig initiatieven, bijvoorbeeld als het gaat om het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Hoogbouw past niet bij ons dorp.                           

Voor W70 betekent dat vasthouden aan het dorpse karakter en aan lokale zeggenschap ook als er in de toekomst voor grootschaliger regionaal bestuur zou worden gekozen.

Verstedelijkte omgeving

Zuidoost Brabant is een belangrijke technologische en economische motor met alle aantrekkingskracht van dien. De regio heeft problemen, die door een enkele gemeente niet opgelost kunnen worden, denk aan huisvestingsvraagstukken, industriebeleid en bereikbaarheid. Enkele taken op terreinen van welzijn en gezondheid vergen een zodanige specifieke deskundigheid dat zij door een gemeente als Nuenen niet meer te behappen zijn. Het is niet wenselijk het aantal samenwerkingsorganen tussen gemeentes te laten uitdijen omwille van de gebrekkige democratische legitimering. De gemeentes in de regio moeten dus samen met de provincie bezien welke taken bovengemeentelijk moeten worden uitgevoerd en welke effectieve besluitvormingsstructuur daarbij past.

Voor W70 betekent dit dat het opgeven van een stukje zelfstandigheid van de gemeente bespreekbaar kan zijn maar dat de voorwaarde daarvoor lokale beslissingsbevoegdheid is over zaken die op lokaal niveau kunnen worden opgelost.

Toekomstbestendigheid

Het is belangrijk om in onze bouwplannen te streven naar een goede mix van woningen voor jong en oud. Zodoende kunnen we de vergrijzingsgolf opvangen door het aanbieden van aangepaste woonvormen maar ook daarna de beschikking hebben over een geschikt woningbestand. Aanpassen van het bestaande woningbestand aan de demografische ontwikkeling en de behoefte om in het eigen huis in de eigen buurt te kunnen blijven wonen dient hoge prioriteit te krijgen. Dit moet bij voorkeur in samenhang met de aanpassingen ten behoeve van de energietransitie te worden aangepakt. De gemeente moet hierover de regie pakken.

ICT kan een belangrijke rol spelen om vernieuwende vormen van dienstverlening mogelijk te maken. De Nuenense infrastructuur is daar bij uitstek geschikt voor en dat moet zo blijven. Er wordt echter geen regie gevoerd op dit onderwerp. Daarom is het belangrijk dat de gemeente initiatieven gaat ontplooien om alle stakeholders bij elkaar te brengen en ze te stimuleren om tot de broodnodige innovatie te komen.

In de plaatselijke politiek moet geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen om de burgers bij de besluitvorming te betrekken. We willen de klassieke inspraak graag aanvullen met burgerparticipatie “aan de voorkant”. Inwoners zijn heel wel in staat problemen in hun woonomgeving te benoemen en oplossingen te formuleren. Er is veel deskundigheid op alle mogelijke terrein onder de burgers van Nuenen. Burgers, die niet politiek actief zijn, worden te weinig uitgedaagd die deskundigheid in te zetten ten behoeve van de gemeenschap. W70 zal hier actief mee aan de gang gaan.